Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja z dnia 01.01.2022. 
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez Fibor Mariusz Omen Sp.J.

Serwis internetowy Fibor.abstore.pl dostępny jest dla kontrahentów firmy Fibor Mariusz Omen Sp. J. Mają oni możliwość wystąpienia o dostęp do Serwisu i utworzenia użytkownika, który będzie jednoznacznie przypisany do osoby mogącej składać zamówienia w imieniu kontrahenta. 
Dane osobowe użytkownika oraz kontrahenta są wymagane do identyfikacji kontrahenta oraz identyfikacji osoby składającej zamówienia w imieniu kontrahenta, dlatego brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z serwisu Fibor.abstore.pl.

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony internetowej jest Fibor Mariusz Omen Sp. J., z siedzibą przy ulicy J. Styki 28, 05-820 Piastów NIP: 5342005888, REGON: 013194617 (dalej Spółka).

Dane osobowe 
Serwis przetwarza dane osobowe w celu identyfikacji osób i podmiotów zawierających transakcje za pomocą Serwisu oraz w celu zapewnienia obsługi na zasadach określonych w regulaminie Fibor.abstore.pl. 
Serwis Fibor.abstore.pl przetwarza informacje, które mogą zawierające dane:

   – W celu założenia i zweryfikowania użytkownika – imię, nazwisko, nazwa firm, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika, adres e-mail kontrahenta, telefon, hasło, datę założenia użytkownika.

    – W celach związanych z zarządzaniem użytkownikami serwisu -np. imię, nazwisko, nazwa firm, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika, adres e-mail kontrahenta, telefon, datę założenia użytkownika, data zmian w statusie i w danych użytkownika, informacje o udzielonych oraz wycofanych zgodach oraz akceptacji regulaminu.

    – W celu utrzymania prawidłowego działania systemu – numer IP komputera, rodzaj, data oraz godzina transakcji, daty logowań do systemu.

    – W celu obsługi procesów ofertowych – imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika składającego zamówienie, adres e-mail kontrahenta, numer kontrahenta, numer zamówienia klienta, numer zamówienia w Spółce, informacje o transakcjach (nazwy i numery identyfikacyjne towarów, ilości towarów zamówionych i dostarczonych, ceny, rabaty i upusty, termin dostawy), imię i nazwisko operatora.

    – W celu obsługi zamówienia – imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika składającego zamówienie, adres e-mail kontrahenta, numer kontrahenta, numer zamówienia klienta, numer zamówienia w Spółce, informacje o transakcjach (nazwy i numery identyfikacyjne towarów, ilości towarów zamówionych i dostarczonych, ceny, rabaty i upusty, termin dostawy, numery, daty i rodzaje dokumentów sprzedażowych), adres i termin dostawy, data wysyłki, numer listu przewozowego, warunki sprzedaży (metoda płatności, limit kupiecki, pozostały kredyt, kredyt wykorzystany, termin płatności), imię i nazwisko operatora, określenie kuriera, 

    – W celach kontaktowych – nazwa firmy, imię i nazwisko użytkownika, adres firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail kontrahenta.

Po dokonaniu transakcji za pomocą Serwisu Fibor.abstore.pl, dane osobowe będą przetwarzane także w celu obsługi zamówienia, prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, monitorowanie należności, rozstrzyganie kwestii spornych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych transakcji. Do realizacji tych celów dane osobowe będą przetwarzane także w innych systemach Spółki.

Podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane:
   – do realizacji umowy zgodnie z Regulaminem Fibor.abstore.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
   – do realizacji prawnie uzasadnionych celów Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, które dotyczą kontaktu w sprawach dotyczących obsługi klienta, utrzymania i rozwoju Fibor.abstore.pl, zarządzania procesami handlowymi i zarządczymi, profilowanie, dochodzenia lub obrony roszczeń naszej Spółki lub do wykazania zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami.
W przypadku, kiedy od użytkownika pobierana jest oddzielana zgoda, dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

Profilowanie i automatyczne przetrwanie danych osobowych
Użytkownicy mogą być profilowani na podstawie danych zbieranych przez mechanizmy zamieszczone w Fibor.abstore.pl. W oparciu o wyniki takiego profilowania dostosowane mogą zostać wyświetlane treści w Fibor.abstore.pl. 

Wyniki takiego profilowania mogą posłużyć także jako podstawy do dostosowania oferty handlowej dla danego klienta. 

Proces oparte na profilowaniu nie są w pełni automatyczne, a profilowanie pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Okres przechowywania
Dane osobowe w serwisie Fibor.abstore.pl będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego działania Fibor.abstore.pl. Natomiast dane osobowe w innych systemach i w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia praw z tytułu zawartych umów lub dokonanych transakcji. 

Udostępnienie danych 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
– Gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, w tym usługi świadczonej za pośrednictwem Fibor.abstore.pl. 
– Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
– Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
– Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.
– Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
– Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich posiadania na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób
Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie www.fibor.abstore.pl/contact/
Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych gdy:
− dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
− dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
− sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania; 
− dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
− wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania. 
W pewnych okolicznościach Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:
− kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
− nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
− sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów.
Informujemy, że Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl

Zgoda
W przypadku, gdy prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki Cookies 
Serwis internetowy Fibor.abstore.pl wykorzystuje pliki cookies.
W celu pozyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką Cookies dostępną na tej stronie internetowej. 

Google Analytics
Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników Fibor.abstore.pl. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu serwisu oraz w dostosowywaniu oferty dostępnej dla użytkowników w Fibor.abstore.pl. 
Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu. 

Wyłączenia 
Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Dlatego zaleca się zapoznanie z polityką prywatności ustaloną dla tych stron. 

Zmiany w Polityce Prywatności
W przypadku zmiany w obowiązującej Polityce Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.fibor.abstore.pl/contact/
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy: Fibor Mariusz Omen Sp. J., ul. Leśna 30, 05-555 Przypki.